Organisatiecultuur

Opvatting over organisatiecultuur en cultuurverandering. 

Een goede organisatiecultuur is een van de belangrijkste succesfactoren voor iedere organisatie. Mensen ontlenen zin en betekenis aan het gezamenlijk resultaatgericht werken, en ‘maken’ aldus hun eigen organisatie. Een krachtige organisatiecultuur maakt het mogelijk om in gezamenlijkheid tot uitzonderlijk hoge prestaties te komen. Omgekeerd geldt evenzeer dat een minder krachtige cultuur kan leiden tot suboptimalisatie en zelfs tot degeneratie.

Cultuur is een concept dat we vaak gebruiken om aan te duiden dat de samenwerking (intern) en dienstverlening (extern) meer of minder adequaat verlopen. Cultuur behelst vooral het collectieve en bestendige gedrag van de leden van de organisatie. Indien men een cultuurverandering nastreeft ligt het daarom voor de hand vooral te focussen op het gedrag van de medewerkers en leidinggevenden. Cultuurverandering is het best op te vatten als een proces van gerichte collectieve gedragsverandering.

Een van de grootste gevaren bij cultuurtrajecten is dat men cultuur als een ‘ding’ gaat beschouwen, een object dat veranderd moet worden. Daar schuilt vaak de impliciete veronderstelling in dat men zelf niet hoeft te veranderen. Daarmee verliest het concept zijn praktische effectiviteit. Cultuur is namelijk niet iets ‘buiten ons’ maar ‘binnenin ons’. Beter is te spreken over (en handelen naar) gedragsverandering.

Een ander gevaar is dat men snel geneigd is gebruik te maken van theorieën en modellen om de cultuur in beeld te brengen. Deze modellen hebben zeer beslist hun waarde, echter ze dienen als instrument ingezet te worden en niet als doel in zich. Bovendien geldt dat een cultuurmeting op zichzelf slechts een statisch resultaat oplevert, terwijl het juist te doen is om een dynamische aanpak: hoe komen we van A naar B?

Médoc MC heeft voor het meten van organisatiecultuur diverse handzame methodieken tot zijn beschikking, die afhankelijk van de situatie afzonderlijk of in combinatie kunnen worden ingezet.

Organisatiecultuur hoeft overigens niet altijd per se veranderd te worden. Soms is het voldoende om het in kaart te brengen en de positieve en minder positieve aspecten te articuleren. En in het geval van een nieuw te starten organisatie heeft men de uitgelezen kans om een cultuur ‘vormen’. Het is in zo’n geval wel van belang vroegtijdig hierop te gaan sturen.

Contact