Cultuurmeting

Organisatiecultuur kan gemeten worden aan de hand van een scala aan factoren. In de literatuur worden vaak modellen gepresenteerd gebaseerd op een beperkt aantal factoren, resulterend in bijvoorbeeld 4 kwadranten (Harrison, Handy, Quinn et al., etc.). Dit soort modellen hebben een misleidende schijn van eenvoud. Ze verschaffen een eerste indruk, maar weinig aanknopingspunten voor concrete verandering.

De problematiek in de werkelijkheid laat zich doorgaans niet vangen in een beperkt aantal dimensies.

In de praktijk is het daarom raadzaam eerst de voor de betreffende organisatie de meest relevante factoren te benoemen (uit een set van meer dan 40 dimensies) om vervolgens op basis daarvan een meetinstrument samen te stellen.

Met dit tailor-made meetinstrument kan de meting vervolgens verricht worden via verschillende methodes van datavergaring: vragenlijsten, panelgesprekken, interviews, etc.

De rapportage van een cultuuronderzoek heeft niet de vorm van een profielverslag o.b.v. een standaard format. maar betreft een op maat toegesneden, gedegen onderzoeksrapport.

De rapportage bevat naast uitgebreide verslaglegging van en toelichting op de onderzochte factoren, tevens een verklarende verdieping van onderliggende mindsets, denk- en handelingsmechanismen. 

Contact